När du köper din bil så kan du teckna frival garanti från AutoConcepet som vi samarabeter med. Denna garanti gäller för bilar som sålts av Sviva Bil AB till konsumenter. Garantin gäller inte för senare köpare eller för näringsidkare.

Garantin priser varierar från bil till bil. Fråga oss om garantier.

Vad täcks utav garantin?

Garantin omfattar fel på bilen med undantag för eftermonterad extrautrustning som radio, bandspelare, motorvärmare, kupévärmare, larm och dylikt.

Garantin gäller inte för fel om Sviva Bil AB kan göra sannolikt att bilen har blivit behäftad med fel på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, en annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen, som sannolikt har inverkat på felets uppkomst eller omfattning eller normal förslitning.

Hur reklamerar jag ett fel?

En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk.

Sviva Bil AB har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten i förväg informerats om dessa kostnader.

Vilket ansvar tar Sviva Bil AB?

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig Sviva Bil AB att avhjälpa felet kostnadsfritt vid den verkstad som har anvisats av Sviva Bil AB. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat Sviva Bil AB om felet.

Dina rättigheter som konsument?

Om ett avhjälpande inte har skett enligt ovan får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om minst två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för kunden.

Vid hävning vid överenskommelse med oss ska konsumenten återlämna bilen mot att Sviva Bil AB återbetalar köpeskillingen. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Sviva Bil AB har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen (inklusive ersättning för värdeminskning). Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger kunden möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

Konsumentköplagen

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen om det görs inom två månader från upptäckten. Detta innebär att konsumentköplagen kan ge konsumenten ett skydd som inte tillförsäkras denne genom denna garanti.

Vid tvist

Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol.

Allmänna Reklamationsnämnden

Sviva Bil AB har som policy att följa utslag i ARN. Skulle konsumenten inte godta ARNs avgörande, utan ansöker om prövning av tvisten av en domstol, bortfaller åtagandet.